Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Books

1. Maryniarczyk, Andrzej. Metoda separacji a metafizyka. [Method of separation in metaphysics] Lublin: RW KUL, 1985.
2. Dec, Ignacy. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej. [Transcendence of human being according to the founders of the Lublin School] Wrocław, 1991. Republished under a new title Transcendencja człowieka w przyrodzie. [Transcendence of man in nature] 2nd edition, Wrocław, 1994.
3. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mieczysława Alberta Krąpca OP. [Memorial book in honour of Professor Mieczysław Albert Krąpiec OP] Roczniki Filozoficzne 39-40 (1991-1992), Vol. 1. (Contains, among others, the following papers: "Filozof wierny rzeczywistości." [A philosopher faithful to reality] By Zofia J. Zdybicka. "Bibliografia prac profesora Mieczysława A. Krąpca OP." [A bibliography of the publications of Professor Mieczysław A. Krąpiec OP] By Anita Marszelewska.)
4. Bator, Andrzej P. Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca. [The intentionality of art in the philosophy of Roman Ingarden and Mieczysław Albert Krąpiec] Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny, 1999.
5. Janeczek, Stanisław. Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee. [Philosophy in CUL: currents, persons, concepts] Lublin: KUL, 1999.
6. Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca. [Faithfulness to reality: the Commemorative Book on the occasion of the 50th anniversary of Professor Mieczysław A. Krąpiec academic research at CUL] Lublin, 2001. (This book contains, among others, the following papers: "Filozof wierny prawdzie o rzeczywistości." [Philosopher faithful to truth about reality] By Zofia J. Zdybicka. "Dziedziny badań i wykaz publikacji M. A. Krąpca." [The domains of research and list of the publications of M. A. Krąpiec] By W. Chudy.)
7. Besler, Gabriela. Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona. [A dispute on the concept of metaphysics: the existential thomism of M. A. Krąpiec vs the analytic philosophy of P. F. Strawson] Katowice: Śląsk, 2002.
8. Krawczyk, Marek. L'ente intenzionale come chiave nel dialogo tra la fenomenologia di R. Ingarden e il tomismo esistenziale di M. A. Krąpiec. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2005.
9. Akimjak, Amantius. Koncepcia filozofie kultúry v ponatí P.M. Alberta Krąpca OP. Koncepcja filozofii kultury w ujęciu O. M. Alberta Krąpca OP. [The concept of the philosophy of culture according to M. Albert Krąpiec OP] Lublin: Wydawnictwo Norbertinum, 2006.
10. Niestrudzony sługa prawdy. Ojcu Profesorowi Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. [A persistent servant of truth: To father professor Mieczysław Albert Krąpiec on his 85th anniversary - from the Catholic University of Lublin] Lublin: PTTA, 2006.
11. Załoska, Jurij. Fiłosofija rieligii lublinskoj szkoły. [Philosophy of religion of the Lublin School of Philosophy] Mińsk, 2009.
12. Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M. A. Krąpca OP. Edited by Jerzy Tupikowskiego, Warsaw: Palabra, 2009. (This book contains, among others, the following papers: "O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP (25 V 1921 - 8 V 2008) człowiek i filozof." [Father Prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP (25 V 1921 - 8 V 2008): The man and the philosopher] By Zofia J. Zdybicka. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej (zarys problematyki)." [Mieczysław A. Krąpiec's concept of philosophical anthropology: (An outline of problems). By Ignacy Dec. "M. A. Krąpiec OP - twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej." [M. A. Krąpiec OP - the founder of the Lublin School of Classic Philosophy] By Stanisław Janeczek. "Rola Mieczysława A. Krąpca w Lubelskiej Szkole Filozoficznej." [The role of Mieczysław A. Krąpiec in the Lublin School of Philosophy] By Andrzej Maryniarczyk. "Merytoryczna doniosłość metafizyki egzystencjalnej w ujęciu M. A. Krąpca." [Substantive importance of M. A. Krąpiec's existential metaphysics] By Paweł Mazanka. "M. A. Krąpca koncepcja dobra na tle historii refleksji o dobru i sporu o wartości." [M. A. Krąpiec's concept of good against the background of the reflection concerning the good and the dispute over values." By J. Czarny. "Fakt śmierci jako akt pełni życia osobowego." "The fact of death as the act of the fullness of human life." By Jerzy Tupikowski (On the basis of M. A. Krąpiec's views.) "Metafizyczny "fenomen" istnienia." [The metaphysical "phenomenon" of existence] By K. Jóźwiak (Discusses M.A.Krąpięc's views about the truth.)
13. Polski Arystoteles XX wieku. [20th century's Polish Aristotle] Edited by Andrzej Maryniarczyk, Lublin: PTTA, 2010. (In the series "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP".)

Opracowała: Agata Szymaniak


« backCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu