Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Artykuły, rozprawy, hasła encyklopedyczne,
recenzje

 1. Bargieł F., Czy tylko nieporozumienie? O większą dokładność i poprawność języka filozoficznego, "Ateneum Kapłańskie" 54 (1957), s. 470-476 (na temat art. M. A. Krąpca Tajemnica i absurd w ostatecznym tłumaczeniu świata);
 2. Bejze B., Na marginesie dyskusji o dowodzie kinetycznym, "Znak" 10 (1958) nr 5, s. 598-600 (zawiera m.in. streszczenie argumentów M. A. Krąpca);
 3. Bejze B., Analiza ludzkiego poznania, "Tygodnik Powszechny" 13 (1959) nr 33, s. 4 (omówienie książki M. A. Krąpca Realizm ludzkiego poznania);
 4. Bejze B., Glosy do sporu o poznawalność Boga, "Ateneum Kapłańskie" 51 (1959) t. 59, s. 127-133 (dotyczy dyskusji między M. A. Krąpcem, F. Bargiełem, W. Giszterem);
 5. Stróżewski W., Wśród publikacji filozoficznych, "Znak" 11 (1959), s. 1648-1656 (omówienie książki M. A. Krąpca Realizm ludzkiego poznania);
 6. Bejze B., O strukturze bytu, "Tygodnik Powszechny" 14 (1960) nr 19, s. 4 (omówienie książki M. A. Krąpca Teoria analogii bytu);
 7. Stępień A. B., W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego, "Roczniki Filozoficzne" 8 (1960) z. 1, s. 173-183;
 8. S. W. [Stróżewski W.], M. A. Krąpca Teoria analogii bytu. Wśród publikacji filozoficznych, "Znak" 12 (1960), s. 702-707;
 9. Bejze B., Analogia bytu istniejącego, "Zeszyty Naukowe KUL" 5 (1962) nr 1, s. 121-126 (omówienie książki M. A. Krąpca Teoria analogii bytu);
 10. Bejze B., Analogia proporcjonalności i jej odmiany. Z zagadnień metafizycznej teorii analogii, "Roczniki Filozoficzne" 10 (1962) z. 1, s. 105-118;
 11. Kuczyński J., Problem zła czyli bezsilność katolicyzmu, "Argumenty" 7 (1963) nr 3, s. 3 (na temat książki M. A. Krąpca Dlaczego zło?);
 12. Zalewski S., Czy metafizyka jest nauką?, "Kierunki" 8 (1963) nr 30, s. 8 (omówienie książki M. A. Krąpca i S. Kamińskiego Z teorii i metodologii metafizyki);
 13. Zalewski S., Dwie interpretacje rzeczywistości, "Kierunki" 8 (1963) nr 22, s. 2 (omówienie książki M. A. Krąpca Struktura bytu);
 14. Zdybicka J., Wierność skomplikowanej rzeczywistości, "Znak" 15 (1963), s. 739-750 (omówienie książki M. A. Krąpca Dlaczego zło?);
 15. Siek J., Kierunki rozwoju metafizyki na KUL-u, "Kierunki" 10 (1965) nr 25, s. 6;
 16. Smreczyński Z., Komu służysz filozofio neotomistyczna?, "Tygodnik Powszechny" 21 (1967) nr 22, s. 3 (omówienie sporu na temat filozofii neotomistycznej);
 17. Pacuła S., W kręgu metafizyki klasycznej. (Nad dziełem o. M. A. Krąpca OP), "Życie i Myśl" 18 (1968) nr 10, s. 90-96;
 18. Stępień A. B., O stanie filozofii tomistycznej w Polsce, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 2, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 97-126 (omówienie tomizmu egzystencjalnego M. A. Krąpca s. 108-112);
 19. Wawrzyniak A., Zdybicka Z. J., Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968, "Roczniki Filozoficzne" 17 (1969) z. 1, s. 63-121 (na temat M. A. Krąpca m.in. s. 95-98);
 20. Gogacz M., Relacyjna struktura osoby w ujęciu M. A. Krąpca, w: tenże, Problem teorii osoby, "Studia Philosophiae Christianae" 7 (1971) nr 2, s. 53-56 (oraz w: tenże, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 39-42);
 21. O. prof. dr Mieczysław Krąpiec rektorem KUL, "Słowo Powszechne" 18-19 VII 1970 (nr 171), s. 1;
 22. Rektor KUL-u ks. prof. M. Krąpiec w Montrealu, "Głos Polski" 17 VI 1971;
 23. Rektor KUL-u w USA i Kanadzie, "Tygodnik Powszechny" 27 (1973) nr 42, s. 7;
 24. Wolicka E., Studium filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-1972, "Roczniki Filozoficzne" 21 (1973) z. 1, s. 94-106;
 25. Gogacz M., Platonizujące nastawienie tomistów. Relacjonistyczny aspekt stanowiska M. A. Krąpca, w: tenże, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 199;
 26. Bakies B., Poznanie metafizyczne a argumentacja na istnienie Boga w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, w: Studia z filozofii Boga, t. 4: Wśród współczesnych ujęć teizmu i ateizmu, red. B. Bejze, Warszawa 1977, s. 9-139;
 27. Chudy W., M. A. Krąpca koncepcja poznania istnienia (bytu), "Filozofia. Czasopismo Koła Filozoficznego Studentów KUL" (1978) nr 4, s. 5-24;
 28. Tischner J., Człowiek poprzez okna systemu. (Refleksje nad dziełem M. A. Krąpca "Ja - człowiek"), "Znak" 28 (1976), s. 213-234;
 29. Ślipko T., Krąpiec, Albert Mieczysław, w: Enciclopedia filosofica, t. 4, Roma 1979, kol. 987;
 30. Kur M., W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych, "Studia Philosophiae Christianae" 16 (1980) nr 1, s. 101-137 (omówienie m.in. poglądów M. A. Krąpca);
 31. Piluś H., Człowiek i osoba w ujęciu M. A. Krąpca, w: tenże, Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim, Wrocław 1980, s. 207-232;
 32. Chudy W., Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych, "Studia Philosophiae Christianae" 17 (1981) nr 2, 19-40, 18 (1982) nr 2, s. 41-70;
 33. Wereska-Zajączkowska D., Gaudeamus na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Za i Przeciw" (1982) nr 45, s. 6 (omówienie inauguracji roku akademickiego 1982/1983 na KUL, w tym przemówienia M. A. Krąpca);
 34. Stępień A. B., Spór z eudajmonizmem czy o eudajmonizm w etyce?, "Roczniki Filozoficzne" 31 (1983) z. 2, s. 66-76 (omówienie art. M. A. Krąpca Decyzja - bytem moralnym);
 35. Stępień A. B., Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej, "Studia Filozoficzne" 27 (1983) nr 1-2, s. 49-83 (na temat tomizmu M. A. Krąpca s. 65-66);
 36. Szostek A., Jeszcze o specyfice wartości moralnej. Na marginesie artykułu M. A. Krąpca "Decyzja bytem moralnym", "Roczniki Filozoficzne" 31 (1983) z. 2, s. 77-89;
 37. Wojnarowicz S., Odnowiciel KUL-u, "Panorama Polska" 28 (1983) nr 11, s. 5-6, 16;
 38. Budzyński S., Ks. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP - twórca "szkoły lubelskiej", "Ład" 5 (1985) nr 30, s. 4;
 39. Mieczysław Albert Krąpiec OP, "Ruch Filozoficzny" 42 (1985) nr 1-4, s. 241-244 oraz 55 (1999) nr 1, s. 81-82 (biogram i bibliografia M. A. Krąpca w części "Autobiogramy");
 40. Mieczysław Krąpiec, w: Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator, Wrocław 1987, s. 32;
 41. Tycner J., Doktryna Breżniewa, "Prawo i Życie" 13 VIII 1988 (nr 33), s. 1, 14 (omówienie wystąpienia M. A. Krąpca na spotkaniu z M. Gorbaczowem na Zamku Królewskim w Warszawie);
 42. Wojciechowski A. F., Co dalej z doktryną Breżniewa?, "Dziennik Polski" 49 (1988) nr 32, s. 1, 4 (m.in. o poglądzie M. A. Krąpca na temat doktryny Breżniewa);
 43. Zasępa T., O. prof. M. A. Krąpiec - doktor honoris causa Toronto, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 1 (1989) nr 2, s. 2;
 44. Dmitruk K., W kręgu teologii kultury i teologii komunikacji, w: tenże, Współczesne polskie koncepcje kultury, Warszawa 1990, s. 143-173 (na temat M. A. Krąpca teorii kultury s. 144-149);
 45. Majdański S., Doktorat honoris causa dla Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca w stulecie Wyższego Instytutu Filozofii w K.U. Leuven, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 2 (1990) nr 1-2, s. 7;
 46. Van der Veken J., Laudatio pour Mieczysław Józef Maria Albert Krąpiec, "Dialectics and Humanism" (1990) nr 2, s. 235-237;
 47. Kaczyński E., Etyka powinności czy etyka decyzji? Spór T. Stycznia z A. Krąpcem. Próba zrozumienia, "Studia Theologica Varsaviensia" 29 (1991) nr 2, s. 61-77 (w języku włoskim: Etica del dovere o etica della decisione? Controversia tra T. Styczeń e A. Krąpiec, "Angelicum" 70 (1993), s. 523-544; oraz w: tenże, "Verita sul bene" nella morale. Alcuni temi di morale fondamentale, Roma 1998, s. 161-181);
 48. Marlewski J., Suwerenność i odpowiedzialność, "Tygodnik Słowa" 4 IV 1991, s. 3 (na temat książki M. A. Krąpca Suwerenność - czyja?);
 49. Maryniarczyk A., Kilka pytań odnośnie krytyki "Metafizyki" Mieczysława A. Krąpca przeprowadzonej przez Adama Nowaczyka, "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 123-130 (nawiązanie do artykułu A. Nowaczyka Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. (Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca), "Studia Filozoficzne" 32 (1988) nr 4, s. 14-23);
 50. Besler G., Konieczne i hipotetyczne tezy w metafizyce Mieczysława Alberta Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 35 (1992) nr 3-4, s. 45-58;
 51. Boużyk M., Sochoń J., Mieczysław Albert Krapiec. Metafizyk naszych czasów, "Nowe Książki" (1992) nr 12, s. IV;
 52. Besler G., Rec. Mieczysław Albert Krąpiec, Ja - człowiek, "Zeszyty Naukowe KUL" 35 (1992) nr 3-4, s. 77-86 (obszerna recenzja książki M. A. Krąpca, omawiająca jej strukturę i treść, oraz metodę, historyzm i realizm jej autora);
 53. Profesor Krąpiec "Człowiekiem Roku 1992" [tytuł przyznany przez Amerykański Instytut Biograficzny], "Kurier Lubelski" (1993) nr 11, s. 8;
 54. Besler G., Niebrój K., Kategoria pomyślności Józefa Bańki a kategoria zdrowego rozsądku Mieczysława A. Krąpca, w: Rozważania o filozofii a recentiori. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Józefowi Bańce, red. nauk. A. E. Szołtysek, Katowice 1994, s. 218-223;
 55. Sochoń J., Przeciw absurdowi, "Nowe Książki" (1994) nr 12, s. 50-51 (na temat książki M. A. Krąpca Odzyskać świat realny);
 56. Wroczyński K., Promocja Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, "Człowiek w Kulturze" 2 (1994), s. 5-13;
 57. Rusecki M., Mieczysław Albert Krąpiec OP - rektor KUL-u w latach 1970-1983, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 67-73;
 58. Szołtysek A. E., Naturalne prawa człowieka w kontekście osobowo pojętego dobra wspólnego, "Człowiek w Kulturze" 2 (1994), s. 170-181 (omówienie książki M. A. Krąpca O ludzką politykę);
 59. Kurdziałek M., Mieczysław Albert Krąpiec OP. Rektor KUL w latach 1970-1983, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 7 (1995) nr 3, s. 10, 12;
 60. Napiórkowski S. C., Nasi polscy teologowie w ocenie O. Prof. A. Krąpca, "Teologia w Polsce" 13 (1995) nr 43, s. 82;
 61. Gut A., Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia (analiza poglądów F. Brentany i M. A. Krąpca), "Roczniki Filozoficzne" 44 (1996) z. 1, s. 61-78;
 62. Hrapkowicz B., Pustułka A., Jubileusz Mistrza. Szabla na filozofów, "Trybuna Śląska" 25 XI 1996 (nr 275), s. 1, 4 (omówienie uroczystości 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 75-lecia urodzin M. A. Krąpca, która odbyła się w Promnicach);
 63. Jubileusz O. Prof. Mieczysława A. Krąpca, "Człowiek w Kulturze" 8 (1996), s. 229-230 (zawiera krótki biogram i pozycje książkowe M. A. Krąpca);
 64. [Ksiądz Profesor Mieczysław Krąpiec...], "Przegląd Uniwersytecki KUL" 8 (1996) nr 4, s. 6 (życzenia dla M. A. Krąpca od Rektora KUL, Redakcji oraz PAN z okazji 75 rocznicy urodzin);
 65. Kubów W., Koryfeusz polskiej filozofii. 75. urodziny prof. Mieczysława Krąpca OP, "Zielony Sztandar" 7 VII 1996 (nr 27), s. 5;
 66. Maryniarczyk A., Zarys ekologicznej filozofii. (U podstaw ekologicznego rozumienia rzeczywistości), "Zeszyty Naukowe KUL" 39 (1996) nr 3-4, s. 111-126 (przedstawienie m.in. stanowiska M. A. Krąpca);
 67. 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca, "Człowiek w Kulturze" 9 (1997), s. 143-153 (zawiera laudację wygłoszoną przez prof. P. Jaroszyńskiego oraz przemówienie s. prof. Z. J. Zdybickiej);
 68. Besler G., Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a filozofia analityczna Petera F. Strawsona w sporze o koncepcję metafizyki, w: Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej, red. R. Jadczak, J. Pawlak, Toruń 1997, s. 167-174;
 69. Chudy W., Spór w szkole lubelskiej o podstawy i punkt wyjścia etyki, "Roczniki Filozoficzne" 45 (1997) z. 1, s. 200-210;
 70. Czerkawski J., Lubelska szkoła filozoficzna na tle sytuacji filozofii w powojennej Polsce, "Roczniki Filozoficzne" 45 (1997) z. 1, s. 166-190;
 71. Janowski J., Przemiany polskiego państwa i prawa w świetle filozofii M. A. Krąpca, w: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, [t.] 3, Lublin 1997, s. 577-593;
 72. Krąpiec Mieczysław Albert, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1997, s. 550;
 73. Biernacki J., Genialne głupstwa i rzeczywistość. Wykład o. prof. A. M. Krąpca, "Nasza Polska" 25 XI 1998 (nr 48), s. 3 (krótkie omówienie wykładu M. A. Krąpca o encyklice Jana Pawła II Wiara i rozum);
 74. Besler G., Przedmiot metafizyki Mieczysława A. Krąpca a przedmiot metafizyki Petera F. Strawsona, "Roczniki Filozoficzne" 46-47 (1998-1999) z. 1, s. 185-220;
 75. Kunicki Z., Wyjaśnienie faktu religii w "Lubelskiej szkole filozoficznej", "Studia Warmińskie" 35 (1998), s. 335-353 (m.in. o poglądach M. A. Krąpca);
 76. Zdybicka Z. J., Mieczysław Albert Krąpiec OP, "Biuletyn Informacyjny PAN" (oddział w Lublinie) (1998), s. 6-16;
 77. Besler G., Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja człowieka a Petera Fredericka Strawsona koncepcja człowieka, w: Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu, red. J. Bańka, Katowice 1999, s. 204-209;
 78. Krąpiec Mieczysław Albert, w: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. 2, red. M. Halawa, Warszawa 1999, s. 507;
 79. Chudy W., Mieczysław Albert Krąpiec OP, "Edukacja Filozoficzna" 28 (1999), s. 160-183 (oraz w: Polska filozofia powojenna, red. W. Mackiewicz, Warszawa 2001, s. 555-578);
 80. Gondek M. J., Mieczysław A. Krąpiec, Rozważania o narodzie, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1998 [recenzja], "Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej" 6: O Europie i edukacji, Lublin 1999, s. 98-100;
 81. Grabowski R. D., La concepción finalista del derecho natural en Mieczysław Albert Krąpiec, "Excerpta e dissertationibus in philosophia" 9 (1999), s. 389-476;
 82. Kubik M., Mieczysław A. Krąpiec - wykładowca ludzkiej filozofii, "Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (1999) nr 7, s. 12-13 (zawiera także wypowiedzi W. Kaute i B. Dembińskiego na temat M. A. Krąpca);
 83. Liberkowski R., Krąpiec Mieczysław (Albert), w: Słownik filozofów polskich, red. B. Andrzejewski, R. Kozłowski, Poznań 1999, s. 91-93, Poznań 20062, s. 89-91;
 84. Andrzejuk A., Mieczysław A. Krąpiec: Teoria moralności jako metafizyka "bytu moralnego", w: tenże, Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej, Warszawa 2000, s. 47-53;
 85. Besler G., Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona - wzajemna krytyka, "Studia Philosophiae Christianae" 36 (2000) nr 2, s. 41-51;
 86. Janowski J., Filozofia prawa w nurcie tomizmu egzystencjalnego Mieczysława Alberta Krąpca, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska". Sectio G: "Ius" 47 (2000), s. 107-120;
 87. Toeplitz K., Mieczysława A. Krąpca pojmowanie Kościoła Wschodniego i Reformowanego (protestanckiego), "Rocznik Teologiczny" (Warszawa) 42 (2000) z. 1, s. 321-328;
 88. Dec I., List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" (2001-2002) nr 12, s. 242;
 89. Dec I., List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji wręczenia mu Księgi Pamiątkowej "Wierność rzeczywistości", "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" (2001-2002) nr 12, s. 243;
 90. Krąpiec Mieczysław Albert, w: Britannica. Edycja polska, t. 21, Poznań 2001, s. 405;
 91. Kruczek A., Wielki w teorii i praktyce, "Nasz Dziennik" 23 X 2001, s. 1, 3;
 92. Mazur P., Jakże nie gratulować, "Nasz Dziennik" 17 XII 2001, s. 9 (o 50-leciu pracy naukowej M. A. Krąpca);
 93. Mazur P., Nieznużony w służbie prawdzie, "Nasz Dziennik" 25 V 2001, s. 9;
 94. Moszkowski W., Dziękujemy, Ojcze Profesorze, "Nasz Dziennik" 26 XI 2001, s. 12;
 95. Nauka dla prawdy. Jubileusz o. prof. Mieczysława Krąpca, "Kurier Lubelski" 13 XII 2001, s. 7;
 96. Pustułka W., Wizerunek myśliciela, "Nasz Dziennik" 28 XI 2001, s. 17 (oraz w: "Dziennik Zachodni" 28 XI 2001);
 97. Czupryn B., Wartość poznania zdroworozsądkowego dla realistycznej refleksji nad człowiekiem według M. A. Krąpca, w: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 161-182;
 98. Duchliński P., Kilka uwag o projekcie metafizyki klasycznej, "Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 10 (2002-2003), s. 98-109 (art. o projekcie metafizyki klasycznej sformułowanym przez czołowych przedstawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej - M. A. Krąpca i S. Kamińskiego);
 99. Grabowski R., La ley natural, el derecho positivo y los derechos humanos en el pensamiento de Mieczysław Albert Krąpiec, "Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica" 3 (2002), s. 7-30;
 100. Jaroszyński P., Działalność uniwersytecka i dorobek naukowo-dydaktyczny O. Prof. Dra hab. Mieczysława A. Krąpca, w: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 299-304;
 101. Krąpiec Mieczysław Albert, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, t. 6, Warszawa 2002, s. 93-94;
 102. O. prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław A. Krąpiec OP, według oprac. Z. J. Zdybicka w: O godność osoby ludzkiej. (Praca zbiorowa), red. L. J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska, Radom 2002, 19-21;
 103. Pustułka A., Filozofia dla wszystkich (rozmowa z H. Dyrdą o M. A. Krąpcu), "Trybuna Śląska" 31 I 2002;
 104. Skrzypek E., O błędzie antropologicznym, "Nasz Dziennik" 14-15 XII 2002, s. 10 (m.in. na temat wykładu wygłoszonego przez M. A. Krąpca na V Międzynarodowym Sympozjum Metafizycznym);
 105. Sołtys A., Poznanie Boga na drodze analogii w myśli wybranych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego, "Resovia Sacra" 9-10 (2002-2003), s. 25-36;
 106. Stępień K., Kiczuk S., O realizm uprawiania filozofii, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 14 (2002) nr 1, s. 20;
 107. Ziemiański S., Czy Mieczysław Albert Krąpiec OP jest nominalistą?, "Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 10 (2002-2003), s. 116-129;
 108. Z. J. Zdybicka, O. prof. hab. dr h.c. Mieczysław A. Krąpiec OP, w: O godność osoby ludzkiej. (Praca zbiorowa), red. L. J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska, Radom 2002, s. 19-21;
 109. Besler G., Metaphysische Grundlagen des Rationalismus, w: Rationality Today. Challenges, Problems, Changes, ed. A. Kiepas, A. J. Noras, Katowice 2003, s. 39-48 (m.in. o M. A. Krąpca koncepcji racjonalności);
 110. Kowalski W., Analogia jako metoda metafizyki, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 22 (2003) z. 2, s. 33-50;
 111. Mazur P., Wierny rzeczywistości, "Nasz Dziennik" 24-25 V 2003, s. 6;
 112. Świat według profesora Krąpca, "Trybuna Śląska" 29 V 2003;
 113. Bator A. P., Intencjonalność sztuki: relacje między fenomenologicznym a tomistycznym ujęciem problemu, "Dyskurs" (Wrocław) (2004-2005) nr 2, s. 80-96;
 114. Dutkiewicz P., Krąpiec Mieczysław Albert OP., w: Leksykon filozofów współczesnych, red. J. Szmyd, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 262-265;
 115. Krąpiec Mieczysław Albert, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 2004, s. 638;
 116. Mazur P., O metafizyce po raz siódmy, "Nasz Dziennik" 14 XII 2004 (na temat VII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego i wykładu m.in. M. A. Krąpca);
 117. Nagrody Tygodnika Nasza Polska za rok 2003, "Nasza Polska" 2 III 2004, s. 3 (M. A. Krąpiec jako laureat nagrody "Naszej Polski");
 118. PM [Mazur P.], Rozważania o narodzie, "Nasz Dziennik" 3 IX 2004, s. 9 (na temat książki M. A. Krąpca Rozważania o narodzie);
 119. Pokłon Ojcu Profesorowi, "Dziennik Zachodni" 29 V 2004;
 120. Sołtys A., Poznanie "Ipsum esse per se subsistens" według przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego, "Resovia Sacra" 11 (2004), s. 5-21;
 121. Żyszkiewicz W., Mędrzec z Lublina, "Solidarność" 23 VII 2004, s. 30;
 122. Besler G., Analogiczność i racjonalność a metoda filozofii realistycznej M. A. Krąpca, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 331-346;
 123. Chudy W., Krąpiec Mieczysław Albert, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin 2005, s. 43-48;
 124. Dostatni T., Ojciec Albert, "Gazeta Wyborcza" 18-19 VI 2005;
 125. Kreft D., Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek jako osoba (recenzja), "Perspectiva" 4 (2005) nr 1, s. 217-225;
 126. Mazur P., Ad multos annos!, "Nasz Dziennik" 25-26 V 2005, s. 14 (o M. A. Krąpcu);
 127. Skarżyńska M., Kapłan i filozof. Ważny jubileusz, "Gość Niedzielny" 10 VII 2005, s. VII;
 128. Sołtys A., Filozoficzne poznanie Boga jako absolutnej tożsamości, "Studia Sandomierskie" 12 (2005) z. 2, s. 149-158 (omówienie poglądów M. A. Krąpca i L. Eldersa);
 129. Stępień A. B., Realne myślenie w ujęciu Tomasza z Akwinu i M. A. Krąpca, w: tenże, Punkt wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna, Lublin 2005, s. 238-241;
 130. Besler G., Tomaszowa koncepcja analogii w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego i Mieczysława Alberta Krąpca, w: Studia z filozofii polskiej, t. 1, red. M. Rembierz, K. Śleziński, Bielsko-Biała-Kraków 2006, s. 137-177;
 131. Bochenek K., Mieczysław A. Krąpiec (jako część punktu: Charakterystyka personalizmu polskiego), w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2006, s. 230-231;
 132. Janeczek S., Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej, "Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych" 18 (2006), s. 143-159 (m.in. o M. A. Krąpcu);
 133. Józefczuk G., Urodziny wielkiego rektora, "Gazeta Wyborcza - Lublin" 24 V 2006;
 134. Kmiecik A., Zasada tożsamości relatywnej w metafizyce Mieczysława A. Krąpca a logiczna zasada tożsamości, w: tenże, Rozważania dotyczące stosowania logiki, Bydgoszcz 2006, s. 59-69;
 135. Kreft D., Mieczysław A. Krąpiec, Dlaczego zło? (recenzja), "Perspectiva" 5 (2006) nr 1, s. 255-259;
 136. Maryniarczyk A., W 85. rocznicę urodzin ojca prof. Mieczysława A. Krąpca, "Principia. Ekspres Filozoficzny" 39 (2006), s. 47-49;
 137. Mazur P. S., Nieznużony w służbie prawdzie. W 85 rocznicę urodzin O. Prof. Mieczysława A. Krąpca OP, "Cywilizacja" 17 (2006), s. 9-13;
 138. Mazur P., Zrozumieć zło, "Nasz Dziennik" 24 I 2006, s. 10 (na temat książki M. A. Krąpca Dlaczego zło?);
 139. Molik A., Judaszu - kim jesteś? Zdradził czy nie? Sensacja wokół apokryfu z II wieku, "Kurier Lubelski" 14 IV 2006, s. 11 (omówienie spotkania z M. A. Krąpcem na temat "Droga Krzyżowa - skutek procesu Jezusa");
 140. Oblicza ojca jubilata, "Kurier Lubelski" 25 V 2006, s. 6 (art. o wystawie prezentującej osobę i dorobek M. A. Krąpca);
 141. Szostok Sz., Osoba ludzka w filozofii Mieczysława Alberta Krąpca, "Anthropos? Czasopismo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" [online] (2006) nr 6-7 [dostęp: 23.03.2009], dostępny w Internecie: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos4/texty/szostok_1.htm;
 142. Chłodna I., Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 227-242;
 143. Chudy W., Refleksja, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007, s. 679-687 (o poglądach M. A. Krąpca s. 683);
 144. Daszkiewicz W., Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 243-263;
 145. Dec. I., Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 99-110;
 146. Gretka W., Mieczysław A. Krąpiec, Dlaczego zło, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2005 [...] [recenzja], "Roczniki Filozoficzne KUL" 55 (2007) nr 2, s. 226-228;
 147. Guz T., Zusammenfassung des Artikels "Ius als das Naturrecht - die Natur des Rechts" von Prof. M. A. Krąpiec, w: Das Naturrecht und Europa, hrsg. T. Guz, Frankfurt am Main 2007, s. 35-37;
 148. Maryniarczyk A., Przełom w dziejach polskiej filozofii. Koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 73-97;
 149. Mazur P. S., Mieczysława A. Krąpca OP antropologia integralna, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 155-162;
 150. Mieczysław Albert Krąpiec OP - życie i dzieło, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 7-9;
 151. Moskal P., Bóg albo absurd? Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I. S. Ledwoń [i in.], Lublin 2007, s. 1225-1230;
 152. Moskal P., Problem zasady racji bytu. Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca, w: Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii, red. P. Moskal, Lublin 2007, s. 71-87;
 153. Piśko G., Ontyczna struktura człowieka według Mieczysława Alberta Krąpca, "Lignum Vitae" 8 (2007), s. 67-83;
 154. Szuta W., Człowiek w ujęciu ks. Tadeusza Ślipki SJ oraz wybranych polskich tomistów współczesnych - podobieństwa i różnice, "Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 13 (2007), 257-275 (Człowiek według Mieczysława Alberta Krąpca, s. 267-269);
 155. Szymaniak A., Bibliografia prac Mieczysława A. Krąpca OP oraz opracowania dotyczące jego osoby, poglądów i twórczości, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 11-64;
 156. Tarasiewicz P., Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 163-177;
 157. Markowski M., In memoriam Mieczysław Albert Krąpiec, "Bulletin de philosophie médiévale" 50 (2008), s. 455-460;
 158. Maryniarczyk A., Filozof, który był wierny prawdzie o rzeczywistości, "Kurier Codzienny" 13-15 VI 2008, s. 57.
 159. Maryniarczyk A., Zaciągnęliśmy wobec Niego dług wdzięczności, "Nasz Dziennik" 14 XI 2008, s. 8-9;
 160. O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec (1921–2008), "Polityka Narodowa" (2008) nr 6, s. 111;
 161. Ojciec Profesor M. A. Krąpiec - życie i twórczość (zebrała K. Stępień), "Cywilizacja" 25 (2008), s. 11-17;
 162. Paź B., Capax realitatis: Mieczysław Albert Krąpiec OP, "Studia Philosophica Wratislaviensia" 3 (2008) fasc. 3, s. 9­-17;
 163. Paź B., O kulturze śmierci dziś. Post scriptum do biogramu o. Profesora Krąpca, "Studia Philosophica Wratislaviensia" 3 (2008) fasc. 3, s. 176-179;
 164. Urodzeni na Podolu. Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec i jego dzieło (1921-2008) (wybór i oprac. I. Kotowicz), "Głosy Podolan" (2008) nr 89 (lipiec-sierpień), s. 1-9;
 165. Zdybicka Z., O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec (25 V 1921 - 8 V 2008), "Przegląd Tomistyczny" 14 (2008), s. 9-14;
 166. Zdybicka Z., Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec jako człowiek i filozof, "Nasz Dziennik" 14 XI 2008, s. 9;
 167. Żegleń U. M., Mieczysław Albert Krąpiec (25 V 1921 - 8 V 2008). Filozof w białym habicie - w powołaniu do służby Mądrości, "Ruch Filozoficzny" 65 (2008) nr 3, s. 381-391;
 168. Besler G., "Świat to skroplona myśl Boga". Mieczysława A. Krąpca koncepcja racjonalności, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 37-47;
 169. Daszkiewicz W., Mieczysław A. Krąpiec OP, Człowiek i kultura, Lublin: Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, 2008, 370 s. [recenzja], "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 105-110;
 170. Dec I., Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej. Zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 49-60;
 171. Gondek P., Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec - mistrz i autorytet, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 5-6;
 172. Jaroszyński P., O realistyczną filozofię kultury, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 61-69;
 173. Kiereś H., Kultura Zachodu a problem piękna. (Mieczysława A. Krąpca koncepcja metafizyki piękna), "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 71-81;
 174. Krąpiec Mieczysław Albert, w: Słownik filozofii, pod red. A. Aduszkiewicza, Warszawa 2009, s. 291-292;
 175. Maryniarczyk A., Dlaczego filozofia realistyczna (Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem), w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 27-50;
 176. Maryniarczyk A., Koncepcja współczesnej filozofii realistycznej - metafizyki. Od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu do Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 83-94;
 177. Stępień K., Śladami mistrzów: Woroniecki - Bednarski - Krąpiec, "Cywilizacja" (2009) nr 31, s. 210-212;
 178. Tupikowski J., Teizm w horyzoncie wyjaśnień ostatecznych, w: tenże, Spór o podstawy teizmu. Racje realnego świata czy kreacja religijnych sensów?, Wrocław 2009, s. 249-512 (m.in. o poglądach M. A. Krąpca);
 179. Wspomnienie o mistrzu, w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 303-368 (zawiera: I. Dec, Wydawał się najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi, s. 303-307, Zaciągnęliśmy wobec niego dług wdzięczności, z A. Maryniarczykiem rozmawia K. Stępień, s. 309-316, Nigdy nie żartował z filozofii, z. A. Maryniarczykiem rozmawia J. Wiszniewska, s. 317-329, Z. J. Zdybicka, Człowiek i filozof, s. 331-337, B. Paź, Capax realitatis, s. 339-352, U. Żegleń, Filozof w białym habicie. W powołaniu do służby mądrości, s. 353-368);
 180. Zawojska T., Mistrz i autorytet - Mieczysław Albert Krąpiec OP¸ w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, T. 12, Lwów-Czernowce 2009, s. 243-257;
 181. Zdybicka Z. J., Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec - filozof i człowiek, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 95-104.
 182. Dec I., Mieczysława Alberta Krąpca i Karola Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej, w: Dydaktyka filozofii, t. 1: Antropologia, red. S. Janeczek, Lublin 2010, s. 43-61;
 183. Duma T., Metafizyka prawa naturalnego [recenzja książki M. A. Krąpca Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009], "Zeszyty Naukowe KUL" 53 (2010) nr 1, s. 94-100;
 184. Maryniarczyk A., Gudaniec A., Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej, w: Dydaktyka filozofii, t. 1: Antropologia, red. S. Janeczek, Lublin 2010, s. 63-87;
 185. Chudy W., Krąpiec Mieczysław Albert, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2011, s. 764-770;
 186. Daszkiewicz W., Polska kultura narodowa w ujęciu M. A. Krąpca, "Cywilizacja" 37 (2011), s. 51-63;
 187. Dec I., Personalizm metafizyczny Krąpca, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2011, s. 330-335;
 188. Dyrda H., "Od filozofii i polityki nie ma ucieczki". Wspomnienie o ojcu profesorze Mieczysławie Krąpcu, "Myśl Polska" (2011) nr 41-42, s. 12;
 189. Gondek A., Gondek D., Sąd egzystencjalny w ujęciu Krąpca, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2011, s. 497-504;
 190. Kiereś H., Polityki filozofia Krąpca, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2011, s. 377-380;
 191. Maryniarczyk A., Analogia transcendentalna Krąpca, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2011, s. 42-48;
 192. Maryniarczyk A., Separacja metafizyczna w ujęciu Krąpca, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2011, s. 525-529;
 193. Stępień K., Ojciec prof. Krąpiec - promotor ludzkiej polityki i praw człowieka (z K. Stępień rozmawia M. Bober), "Cywilizacja" 37 (2011), s. 202-204 (za: "Nasz Dziennik" z 17 V 2011);
 194. Frejlich J., W trosce o polską kulturę humanistyczną [recenzja książki M. A. Krąpca O polskiej kulturze humanistycznej, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Piotr S. Mazur, Lublin 2011], "Cywilizacja" 37 (2011), s. 202-204;
 195. Wroczyński K., Stępień K., Filozofia prawa w ujęciu Krąpca, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2011, s. 378-382;
 196. Zalewska A., O. Mieczysław A. Krąpiec - filozof i humanista (w 90. rocznicę urodzin i 3. rocznicę śmierci), "Cywilizacja" 38 (2011), s. 186-189;
 197. Stępień K., Mieczysław Albert Krąpiec - życie i twórczość, w: M. A. Krąpiec, Myśli wybrane, wybrała K. Stępień, Lublin 2011, s. 11-22;
 198. Kobierzycki T., Jaźń istniejąca i posiadająca siebie: Mieczysław A. Krąpiec, w: tenże, Jażń i tożsamość, Warszawa 2012, s. 219-220.


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu